Konkurs "Ja i mój pupil" - regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego „Ja i mój pupil”
Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ja i mój pupil”, zwanego dalej „Konkursem” jest strona internetowa MOM News - zwana dalej "ORGANIZATOREM"
II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest kreatywne zaprezentowanie hasła przewodniego - czyli osoby i zwierzęcia, na fotografii lub rysunku.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią fanów profilu MOM News!
Zgłaszanie prac 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na stronie MOM News pod postem konkursowym.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę jako pojedyncze zdjęcie lub kolaż.
3. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 28 lutego 2017 r włącznie.
4. Dopuszczana jest obróbka zdjęcia w celu utworzenia kolażu.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego opublikowania nagrodzonej pracy w publikacjach związanych z konkursem.
Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Organizatora.
2. ORGANIZATOR dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach MOM NEWS!

Nagrody
Tablica edukacyjna.

Postanowienia końcowe
Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
Organizator nie przejmuje praw do wyróżnionego zdjęcia -  jest ono nadal własnością autora.