Kto odpowiada za szkody spowodowane przez dziecko?

Szkoła, przedszkole, zerówka - kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko?

Kiedy dzieci odpowiadają za wyrządzone szkody?

Dziecko ponosi odpowiedzialność za swoje czyny po ukończeniu 13-go roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja gdy psychofizyczny stopień rozwoju jest niższy niż u rówieśników.

Odpowiedzialność przed ukończeniem 13 rż:

Za szkody odpowiedzialny jest ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad małoletnim i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywał starannie.

Oznacza to, że np. rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez małoletnie dzieci w czasie, gdy znajdowały się one pod opieką nauczyciela w szkole, czy wychowawcy na koloniach.

Osoba sprawując nadzór nad dzieckiem ma prawo bronić się tzn. wskazać, że czyniła zadość obowiązkowi nadzoru albo, że szkoda powstałaby również wówczas, gdyby starannie wykonywała obowiązki.

Oznacza to, że przedszkole/szkoła nie ma prawa żądać od rodziców dziecka ponoszenia kosztów np. zepsutej pomocy dydaktycznej, zniszczonej zabawki, wybitej szyby czy naprawienia szkód wyrządzonych innym dzieciom lub dorosłym.

Komentarze